Kişisel Verilerin Korunması

Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Kişisel Veri ve Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veridir. GHALAKSİ DIŞ TİCARET LTD ŞTİ veri sorumlusu sıfatıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle bu aydınlatma metninde ifade edilmeye çalışılan amaçlarla kişisel veri işlemektedir.

Toplumsal hayatta kurduğumuz hukuki ve insani ilişkilerde kişisel verilerinizi aktarmak bizler için bir zorunluluktur. Bu metinde WOBEXTREME olarak kişisel verilerinize neden ihtiyaç duyduğumuzu, bunları nasıl elde ettiğimizi ve nasıl işlediğimizi anlatmayı amaçlıyoruz.

Kimlerin Kişisel Verilerini Toplarız?

WOBEXTREME bünyesinde iş ilişkisi içinde olan personelimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız dışında siz müşterilerimizin de kişisel verilerini toplamaktayız.

Veri Toplama, Veri İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

– WOBEXTREME toptan ve perakende ticarette ve faaliyet gösterdiği alanlarda ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, mağazalarda veya elektronik platformlarda mal ve hizmet alışverişlerinin yürütülmesi ve planlanması, Mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama yapılması, WOBEXTREM in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve ticari ilişkiye giren kişilerle ile beraber hakların korunması amaçları ile veri işlenmektedir.

Veri işleme otomatik ( bilgisayarlara kayıt, internet sitesi, dijital uygulamalara kayıt, internet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile vs) yöntemlerle ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle ( matbu bir fişin doldurulması, yazılı bir taahhütnamenin, sözleşmenin doldurulması gibi) yapılmaktadır.

– Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin satış sözleşmesi kapsamında tarafımıza ilettikleri verilerle, fatura, fiş gibi ifa edimini ispatlayıcı belgeleri üretiriz. Bu kapsamda müşterilerimizin ad soyad, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği semte ilişkin beyanları talep edilir.

– Müşterilerimizin iade, ayıplı ürün gibi satış sözleşmesi temelli taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız. Müşterilerimizden bu yöndeki talepleri için bir iade formu doldurmalarını talep edebiliriz.

– İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel verilerini mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, alışverişin tamamlanması, sipariş edilen ürünün müşterimize zamanında ve tam bir şekilde ulaştırılması için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile paylaşırız.

– Müşterilerimizin anlaşmalı mağazalarımızdan veya internet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin, yaş, cinsiyet ve tercih ettiği ürüne ilişkin bilgileri, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, faaliyet gösterdiğimiz pazarda trendi belirlemek için yaptığımız satış analizlerimizde ve çeşitli istatistiki çalışmalarımızda veri olarak kullanılır. Bu istatistiki çalışmalar şirketin ilgili birim yöneticileri tarafından genel satış raporu olarak görüntülenir. Yetkili olmayan personelin müşteri verilerine erişimi bulunmamaktadır.

– GHALAKSİ olarak kurmuş olduğumuz WOBEXTREME Card programı, WOB Mobil uygulaması, wobextreme.com sitesi üyeliği çerçevesinde üyelik sözleşmesi imzalayan üyelerimizin kişisel verilerini üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz. Müşterilerimiz dahil oldukları müşteri programlarında sözleşme hükümlerini kabul ederek programa dahil olurlar. Bu kapsamda her bir üyemizin puan bilgilerini saklarız. Üyelerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek üyelik sözleşmesi ile bize aktarmış olduğu iletişim aracına kendisine uygun kampanyalarımızdan haberdar ederiz. Üyelerimizin alışverişe ilişkin verilerinden kişisel bilgi içermeyen satış analizleri ve istatistiki veriler üretiriz.

– WOB olarak rıza göstermeniz durumunda güncel kampanyalardan haberdar olmanız ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz için belirttiğiniz iletişim adresine ticari iletiler göndeririz. Bu ticari iletilerin size ulaşması için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişi firmalara iletişim adresinizi teslim ederiz.

6698 sayılı Kanun kapsamında yukarıda anlattığımız veri işleme faaliyetlerimiz aşağıdaki veri işleme hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

(1) Açık Rıza

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

  1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Güvenliği

Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile paylaşmamaktadır. Toplanan veriler WOB bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya WOB un anlaşmalı olduğu yurt içinde veya yurt dışında mukim veri saklama hizmeti veren çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı gerekli olduğu ölçüde ve 6698 sayılı Kanun’un m.8 ve m. 9 hükümlerine riayet edilerek yapılır.  Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı GHALAKSİ içinde faaliyet gösteren ve özel yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. GHALAKSİ personeli kişisel veri işleme işleme amaçlarına dahil olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez.

Veri İşlemede Hakim Olan Anlayışımız

-GHALAKSİ DIŞ TİC. veri işlenmesine neden olan ilişki ve amaçla bağlantılı olarak veri işler.

– GHALAKSİ DIŞ TİC.  veri işleme faaliyetini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun bir biçimde yerine getirir – GHALAKSİ bu aydınlatma formunda açıklananlardan başka bir amaçla veri işlemez.

– GHALAKSİ toplanan kişisel verilerin güncelliğini ve doğruluğunu aktif bir şekilde denetler.

– GHALAKSİ veri işlenmesine neden olan amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı süre ile sınırlı olarak veri işler. – GHALAKSİ işlediği verileri amaç gerçekleştiğinde periyodik olarak anonimleştirerek, silerek veya imha ederek ortadan kaldırır.

Veri Öznesinin Hakları

GHALAKSİ veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

– Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizim silinmesini veya yok edilmesini isteme

– Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme WOBEXTREME bunlar ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza tam bir uyum içinde davranır.

-Veri öznesi (ilgili kişi) WOB da kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden WOB’un info@wobextreme.com adresine elektronik posta yoluyla bildirimde bulunabilir veya Veri öznesi ( ilgili kişi) kendi kayıtlı elektronik posta adresinden WOBEXTREM’ın kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta ile başvurabilir veya Veri Öznesi elektronik imzalı bir belge ile  burada belirtilen mail adreslerine bir bildirimde bulunabilir. Veri öznesi bu yolların haricinde İstanbul, adresine yazılı bir dilekçe ile başvurabilir. Yazılı başvurularda imza bulunmalıdır. Veri öznesi hangi başvuru metodunu kullanırsa kullansın, konu belirterek ve Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında TC Kimlik numarası, iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, cep telefonu bilgisi), Tebligata elverişli adres bildirerek başvuru yöneltmelidir. Yapılacak başvurularda kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf gibi evraklara yer verilmemelidir.

WOBEXTREME başvurunun kendisine iletilmesini takiben 30 ( Otuz) gün içinde başvuruyu başvuru metoduna uygun bir şekilde yanıtlar. Yazılı cevap verilmesi gereken veya yazılı cevap talep edilen başvurularda 10 ( on) sayfaya kadar bir ücret talep edilmez. On sayfayı aşan başvuru cevaplarında sayfa başına 10 TL ücret talep edilebilir.

Close Sepetim
Close Favorilerim
Recently Viewed Close
Close

Close
Menü
Categories